Privacy Policy

Πολιτική Απορρήτου

Last updated: February 26, 2020

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2020

 

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες Μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των πληροφοριών Σας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και Σας ενημερώνει για τα δικαιώματά Σας στο απόρρητο και τον τρόπο με τον οποίο Σας προστατεύει ο νόμος.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy. This Privacy Policy has been created with the help of Privacy Policy Generator.

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Σας δεδομένα για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δημιουργήθηκε με τη βοήθεια μιας Γεννήτριας Πολιτικής Απορρήτου.

 

Interpretation and Definitions

Ερμηνεία και Ορισμοί

Interpretation

Ερμηνεία

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions.

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα γράφεται με κεφαλαίο γράμμα έχουν έννοιες που ορίζονται υπό τους ακόλουθους όρους.

The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια έννοια, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό.

 

Definitions

Ορισμοί

For the purposes of this Privacy Policy:

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου:

 

You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Εσείς σημαίνει το άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ή την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω άτομο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to GianTec srl, Via Caporio snc 86096 Macchiagodena (IS).

Η Εταιρεία (που αναφέρεται ως “η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμάς” ή “Μας” στην παρούσα Συμφωνία) αναφέρεται στην GianTec srl, Via Caporio snc 86096 Macchiagodena (IS).

Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where “control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.

Ως συνδεδεμένη οντότητα νοείται μια οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται ή τελεί υπό κοινό έλεγχο με ένα μέρος, όπου ως “έλεγχος” νοείται η κατοχή του 50% ή περισσότερων μετοχών, μεριδίων ή άλλων κινητών αξιών που έχουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή διευθυντικών στελεχών ή άλλης διαχειριστικής εξουσίας.

Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.

Ως Λογαριασμός νοείται ένας μοναδικός λογαριασμός που δημιουργείται για Εσάς προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μας ή σε τμήματα της Υπηρεσίας μας.

Website refers to GianTec, accessible from giantec.it

Ο ιστότοπος αναφέρεται στην GianTec, προσβάσιμη από τη διεύθυνση giantec.it

Service refers to the Website.

Η Υπηρεσία αναφέρεται στον Ιστότοπο.

Country refers to: Italy

Η Χώρα αναφέρεται στην: Ιταλία

Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.

Πάροχος Υπηρεσιών: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας. Αναφέρεται σε τρίτες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται από την Εταιρεία για να διευκολύνουν την Υπηρεσία, να παρέχουν την Υπηρεσία για λογαριασμό της Εταιρείας, να εκτελούν υπηρεσίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή να βοηθούν την Εταιρεία στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας.

Third-party Social Media Service refers to any website or any social network website through which a User can log in or create an account to use the Service.

Ως Υπηρεσία Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Τρίτων αναφέρεται οποιοσδήποτε ιστότοπος ή οποιοσδήποτε ιστότοπος μέσου κοινωνικής δικτύωσης μέσω του οποίου ο Χρήστης μπορεί να συνδεθεί ή να δημιουργήσει λογαριασμό για να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία.

Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο.

Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή Σας, στην κινητή συσκευή Σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή από έναν ιστότοπο, τα οποία περιέχουν τα στοιχεία του ιστορικού περιήγησής Σας στον εν λόγω ιστότοπο μεταξύ πολλών άλλων χρήσεων.

Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

Τα Δεδομένα Χρήσης αναφέρονται σε δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε δημιουργούνται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, η διάρκεια μιας επίσκεψης σε μια σελίδα).

Collecting and Using Your Personal Data

Συλλογή και Χρήση των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Types of Data Collected

Τύποι Δεδομένων που Συλλέγονται

Personal Data

Προσωπικά Δεδομένα

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Μας, ενδέχεται να Σας ζητήσουμε να Μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας ταυτοποιήσουμε. Οι πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Email address

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

First name and last name

Όνομα και επώνυμο

Usage Data

Δεδομένα Χρήσης

Usage Data

Δεδομένα Χρήσης

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Τα Δεδομένα Χρήσης συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

Usage Data may include information such as Your Device’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Τα Δεδομένα Χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet της Συσκευής Σας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής Σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω μιας κινητής συσκευής, ενδέχεται να συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του τύπου της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, του μοναδικού αναγνωριστικού της κινητής συσκευής Σας, της διεύθυνσης IP της κινητής συσκευής Σας, του λειτουργικού συστήματος της κινητής συσκευής Σας, του τύπου του κινητού προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε, των μοναδικών αναγνωριστικών συσκευής και άλλων διαγνωστικών δεδομένων.

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής Σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία Μας ή όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω κινητής συσκευής.

 

Tracking Technologies and Cookies

Τεχνολογίες Παρακολούθησης και Cookies

We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and store certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze Our Service.

Χρησιμοποιούμε Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στην Υπηρεσία Μας και να αποθηκεύουμε ορισμένες πληροφορίες. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται είναι beacons, tags και scripts για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και για τη βελτίωση και ανάλυση της Υπηρεσίας Μας.

 

You can instruct Your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. However, if You do not accept Cookies, You may not be able to use some parts of our Service.

Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής Σας να απορρίπτει όλα τα Cookies ή να υποδεικνύει πότε αποστέλλεται ένα Cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε τα Cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας Μας.

Cookies can be “Persistent” or “Session” Cookies. Persistent Cookies remain on your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close your web browser.

Τα Cookies μπορεί να είναι “Μόνιμα” ή “Cookies Περιόδου Λειτουργίας”. Τα μόνιμα Cookies παραμένουν στον προσωπικό Σας υπολογιστή ή την κινητή Σας συσκευή όταν βγαίνετε εκτός σύνδεσης, ενώ τα Cookies Περιόδου Λειτουργίας διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

 

We use both session and persistent Cookies for the purposes set out below:

Χρησιμοποιούμε τόσο Cookies περιόδου λειτουργίας όσο και μόνιμα Cookies για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω:

 

Necessary / Essential Cookies

Απαραίτητα / Βασικά Cookies

 

Type: Session Cookies

Τύπος: Cookies Περιόδου Λειτουργίας

Administered by: Us

Διαχειρίζονται από: Εμάς

Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

Σκοπός: Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για να Σας παρέχουν τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω του Ιστότοπου και για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες από τις λειτουργίες του. Βοηθούν στην πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών και στην αποτροπή δόλιας χρήσης των λογαριασμών χρηστών. Χωρίς αυτά τα Cookies, οι υπηρεσίες που ζητήσατε δεν μπορούν να παρασχεθούν και χρησιμοποιούμε αυτά τα Cookies μόνο για να Σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες.

 

Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

Πολιτική Cookies / Ανακοίνωση Αποδοχής Cookies

 

Type: Persistent Cookies

Τύπος: Μόνιμα Cookies

 

Administered by: Us

Διαχειρίζονται από: Εμάς

 

Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.

Σκοπός: Αυτά τα Cookies προσδιορίζουν εάν οι χρήστες έχουν αποδεχτεί τη χρήση των Cookies στον Ιστότοπο.

 

Functionality Cookies

Cookies Λειτουργικότητας

 

Type: Persistent Cookies

Τύπος: Μόνιμα Cookies

 

Administered by: Us

Διαχειρίζονται από: Εμάς

 

Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Σκοπός: Αυτά τα Cookies Μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, όπως να θυμόμαστε τα στοιχεία σύνδεσής Σας ή τη γλωσσική Σας προτίμηση. Ο σκοπός αυτών των Cookies είναι να Σας προσφέρουμε μια πιο προσωπική εμπειρία και να αποφύγετε την εκ νέου εισαγωγή των προτιμήσεών Σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

 

For more information about the cookies we use and your choices regarding cookies, please visit our Cookies Policy.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τις επιλογές σας όσον αφορά τα cookies, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies.

 

Use of Your Personal Data

Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων Σας

The Company may use Personal Data for the following purposes:

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.

Για την παροχή και τη συντήρηση της Υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.

Για τη Διαχείριση του Λογαριασμού Σας: για τη διαχείριση της εγγραφής Σας ως χρήστης της Υπηρεσίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μπορούν να Σας δώσουν πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες της Υπηρεσίας που είναι διαθέσιμες σε Εσάς ως εγγεγραμμένος χρήστης.

For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.

Για την εκτέλεση μιας σύμβασης: την ανάπτυξη, συμμόρφωση και ανάληψη της σύμβασης αγοράς των προϊόντων, αντικειμένων ή υπηρεσιών που έχετε αγοράσει ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μαζί Μας μέσω της Υπηρεσίας.

To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application’s push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.

Για να επικοινωνήσουμε μαζί Σας: Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS ή άλλων ισοδύναμων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως οι ειδοποιήσεις push μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα σχετικά με ενημερώσεις ή ενημερωτικές ανακοινώσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις συμβεβλημένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας, όταν αυτό είναι απαραίτητο ή εύλογο για την εφαρμογή τους.

To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.

Για να Σας παρέχουμε νέα, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε και είναι παρόμοιες με αυτές που έχετε ήδη αγοράσει ή για τις οποίες έχετε ζητήσει πληροφορίες, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.

To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.

Για τη διαχείριση των αιτημάτων Σας: Για να παρακολουθούμε και να διαχειριζόμαστε τα αιτήματά Σας προς Εμάς.

We may share your personal information in the following situations:

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές Σας πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, to show advertisements to You to help support and maintain Our Service, to contact You, to advertise on third party websites to You after You visited our Service or for payment processing.

Με Παρόχους Υπηρεσιών: Μπορεί να μοιραστούμε τις προσωπικές Σας πληροφορίες με τους Παρόχους Υπηρεσιών για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τη χρήση της Υπηρεσίας Μας, να Σας εμφανίζουμε διαφημίσεις για να βοηθήσουμε στην υποστήριξη και τη συντήρηση της Υπηρεσίας Μας, να επικοινωνήσουμε μαζί Σας, να διαφημιστούμε σε ιστότοπους τρίτων σε Σας αφού επισκεφθήκατε την Υπηρεσία Μας ή για την επεξεργασία πληρωμών.

For Business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of our business to another company.

Για Επιχειρηματικές μεταβιβάσεις: Μπορεί να μοιραστούμε ή να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά Σας στοιχεία σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, χρηματοδότηση ή εξαγορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας σε άλλη εταιρεία.

With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other subsidiaries, joint venture partners or other companies that We control or that are under common control with Us.

Με συνδεδεμένες Εταιρείες: Στην περίπτωση αυτή θα απαιτήσουμε από τις εν λόγω συνδεδεμένες εταιρείες να τηρούν την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνουν τη μητρική Μας εταιρεία και οποιεσδήποτε άλλες θυγατρικές, κοινοπραξίες ή άλλες εταιρείες που ελέγχουμε ή που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με Εμάς.

With Business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain products, services or promotions.

Με Επιχειρηματικούς εταίρους: Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες Σας με τους επιχειρηματικούς Μας εταίρους για να Σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές.

With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside. If You interact with other users or register through a Third-Party Social Media Service, Your contacts on the Third-Party Social Media Service may see Your name, profile, pictures and description of Your activity. Similarly, other users will be able to view descriptions of Your activity, communicate with You and view Your profile.

Με άλλους χρήστες: όταν μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες ή αλληλεπιδράτε με άλλο τρόπο στους δημόσιους χώρους με άλλους χρήστες, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να προβληθούν από όλους τους χρήστες και να διανεμηθούν δημοσίως. Εάν αλληλεπιδράσετε με άλλους χρήστες ή εγγραφείτε μέσω μιας Υπηρεσίας Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Τρίτων, οι επαφές σας στην Υπηρεσία Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Τρίτων ενδέχεται να δουν το όνομα, το προφίλ, τις φωτογραφίες και την περιγραφή της δραστηριότητάς Σας. Ομοίως, άλλοι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν περιγραφές της δραστηριότητάς Σας, να επικοινωνούν μαζί Σας και να βλέπουν το προφίλ Σας.

Retention of Your Personal Data

Διατήρηση των Προσωπικών Σας Δεδομένων

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα Προσωπικά Σας Δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές Μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν υποχρεούμαστε να διατηρήσουμε τα δεδομένα Σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να εφαρμόσουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.

 

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Η Εταιρεία θα διατηρήσει επίσης Δεδομένα Χρήσης για εσωτερικούς σκοπούς ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας Μας, ή όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

 

Transfer of Your Personal Data

Μεταφορά των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Your information, including Personal Data, is processed at the Company’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας της Εταιρείας και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μεταφερθούν – και να διατηρηθούν – σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας Σας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της δικαιοδοσίας Σας.

 

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

Η συγκατάθεσή Σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ακολουθούμενη από την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών από Εσάς, αντιπροσωπεύει τη συμφωνία Σας για την εν λόγω διαβίβαση.

 

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα εύλογα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα Σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των Προσωπικών Σας Δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι που περιλαμβάνουν την ασφάλεια των δεδομένων Σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

 

Disclosure of Your Personal Data

Γνωστοποίηση των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Business Transactions

Επιχειρηματικές Συναλλαγές

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Εάν η Εταιρεία συμμετέχει σε συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα Προσωπικά Σας Δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν. Θα Σας ειδοποιήσουμε πριν τα Προσωπικά Σας Δεδομένα μεταφερθούν και υπαχθούν σε διαφορετική Πολιτική Απορρήτου.

 

Law enforcement

Επιβολή του νόμου

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Υπό ορισμένες συνθήκες, η Εταιρεία ενδέχεται να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά Σας Δεδομένα, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή ως απάντηση σε έγκυρα αιτήματα δημόσιων αρχών (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητική υπηρεσία).

 

Other legal requirements

Άλλες νομικές απαιτήσεις

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά Σας Δεδομένα με την καλή πίστη ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για:

 

Comply with a legal obligation

Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

Protect and defend the rights or property of the Company

Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της περιουσίας της Εταιρείας

Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service

Πρόληψη ή διερεύνηση πιθανών αδικημάτων σε σχέση με την Υπηρεσία

Protect the personal safety of Users of the Service or the public

Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των Χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού

Protect against legal liability

Προστασία έναντι νομικής ευθύνης

Security of Your Personal Data

Ασφάλεια των Προσωπικών Σας Δεδομένων

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Η ασφάλεια των Προσωπικών Σας Δεδομένων είναι σημαντική για Εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Αν και προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

 

Children’s Privacy

Απόρρητο των Παιδιών

Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.

Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από άτομα κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί Σας Μας έχει παράσχει Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί Μας. Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών χωρίς επαλήθευση της γονικής συγκατάθεσης, λαμβάνουμε μέτρα για να αφαιρέσουμε τις πληροφορίες αυτές από τους διακομιστές Μας.

 

We also may limit how We collect, use, and store some of the information of Users between 13 and 18 years old. In some cases, this means We will be unable to provide certain functionality of the Service to these users.

Μπορούμε επίσης να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε ορισμένες από τις πληροφορίες των χρηστών ηλικίας 13 έως 18 ετών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να παρέχουμε ορισμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας σε αυτούς τους χρήστες.

 

If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent’s consent before We collect and use that information.

Εάν πρέπει να βασιστούμε στη συγκατάθεση ως νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών Σας και η χώρα Σας απαιτεί τη συγκατάθεση ενός γονέα, ενδέχεται να απαιτήσουμε τη συγκατάθεση του γονέα Σας προτού συλλέξουμε και χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες.

 

Links to Other Websites

Σύνδεσμοι προς Άλλους Ιστότοπους

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party’s site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

Η Υπηρεσία Μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από Εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο του εν λόγω τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

 

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίας τρίτου μέρους.

 

Changes to this Privacy Policy

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου Μας από καιρό σε καιρό. Θα Σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.

 

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the “Last updated” date at the top of this Privacy Policy.

Θα Σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή μιας ευδιάκριτης ειδοποίησης στην Υπηρεσία Μας, πριν η αλλαγή τεθεί σε ισχύ, και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία “Τελευταία Ενημέρωση” στην κορυφή της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.

 

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.

 

Contact Us

Επικοινωνία

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 

By email: fabio@giantec.it

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: fabio@giantec.it

By visiting this page on our website: https://giantec.it/en/contact/

Επισκεπτόμενοι αυτή τη σελίδα στον ιστότοπό μας: https://giantec.it/en/contact/

By phone number: IT: +39 379 1676524 D: +49 176 21663733

Μέσω τηλεφώνου: IT: +39 379 1676524 D: +49 176 21663733